Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

07:30 AM 01/04/2015

Ngày 31/3, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

thông tư
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT
-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc
sở hữu Nhà nước (Ảnh minh họa)

Nội dung chủ yếu của Thông tư quy định cụ thể các hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư; hồ sơ, quy trình, thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, hay cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

Mặt khác, Thông tư còn quy định thời hạn các tổ chức và cá nhân phải nộp số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ, thời hạn chủ tài khoản tạm giữ giải quyết hồ sơ và thực hiện chi tiền từ tài khoản tạm giữ, cùng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đồng thời, để phản ánh đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc sắp xếp lại nhà đất đã được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh và nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa phương, hỗ trợ di dời các hộ gia đình cá nhân, Thông tư quy định rõ quy trình ghi thu và ghi chi ngân sách nhà nước đối với số tiền này.

Theo Thông tư số 41/2015/TT-BTC, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước có căn cứ pháp lý để thực hiện đầy đủ, đúng quy định giúp cho việc thanh toán các khoản chi phí được kịp thời. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Theo đó, đảm bảo việc quản lý, sử dụng có hiệu quả số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; mặt khác, tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty nhà nước trong việc triển khai thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại và xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 
  • Facebook
  • Google